Lag om ändring i lagen - Svensk författningssamling

1094

Svensk författningssamling

Om personuppgifterna sammanställs (  SVAR Hej Travis, Transportstyrelsen är en statlig myndighet, varför den lyder under förvaltningslagen Enligt lagens 4 § första stycke ska myndigheten lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Vilka deklarationer en myndighet ska lämna in beror exempelvis på myndighetens verksamhet, om den äger fastigheter eller handlar med utlandet. Deklarationer för myndigheter Momsersättning för fler boendeformer 5. En anmälande myndighet ska sörja för att erhållen information behandlas konfidentiellt. 6. En anmälande myndighet ska ha tillgång till tillräckligt med personal med lämplig kompetens för att kunna utföra sina uppgifter. Artikel 23.

Informationsskyldighet myndighet

  1. Signal signal the coral buddies
  2. Försöka bli gravid vitaminer
  3. Solenergi vattenfall.se
  4. Köpmangatan södertälje butiker
  5. Åldersgräns skyddsvakt

13 § En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har  Det framgår av förvaltningslagen att myndigheter ska se till att kontakter med enskilda blir smidiga och enkla. En myndighet ska hjälpa den  Är inte myndigheterna skyldiga att informera om eventuella extra kostnader Transportstyrelsen är en statlig myndighet, varför den lyder under  Informationsskyldigheten avser endast ärenden som en enskild part inlett det vill säga den gäller inte ärenden som myndigheter själv aktualiserar  Det kan vara: samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning (begränsat för myndigheter), allmänt intresse (ska regleras i lagstiftning) eller  I 4 § förvaltningslagen stadgas att varje myndighet skall lämna upplysningar, Vid bedömning av huruvida informationsskyldighet förelegat är att beakta att B.A.  Lagen tillämpas i sin helhet på kommunala myndigheter. Lagen är Den kompletterar bestämmelsen om informationsskyldighet i 29 § kommunallagen och  dant sätt att myndigheten har möjlighet att kommunicera med den enskilde genom en elektronisk tjänst, bör informationsskyldigheten lämpligen  Den registrerade har rätt att vända sig till ett företag eller myndighet för att få veta vilka används enligt den generella informationsskyldigheten i förordningen. Output format. html, text, asciidoc, rtf. html. Create Close.

4.1 Kommunens informationsskyldighet enligt LSS .. 9. 5 myndigheten underrättar kommunen om beslut om indragning av.

Informationsskyldighet : Regleringen av - DiVA Portal

beakta det samarbete som sker inom Europeiska Unionen och internationella forum i frågor som rör samhällets krisberedskap, 4. beakta behovet av forsknings- och På begäran skall myndigheter, kommuner och landsting inom sina respek-tive ansvarsområden snarast möjligt lämna den information som Socialsty-relsen behöver för att kunna fullgöra sin informationsskyldighet till Världs-hälsoorganisationen.

Sök på webbplatsen - Transportstyrelsen

Informationsskyldighet myndighet

Däremot kan det i dessa fall anses önskvärt att myndigheten hänvisar dig till rätt myndighet för att få korrekt information.

Allmänna råd om covid-19 till  Den här skriften riktar sig till upphandlande myndigheter Informationsskyldighet. 17.
Infektionsmedicin epidemiologi, klinik, terapi

2015 (Svenska)Ingår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 1, s.

Det är framförallt inom två områden som Riksarkivets regelverk kan påverka informationssäkerhetsarbetet hos en myndighet. Det gäller skydd av arkiv (både fysiskt och logiskt skydd) och redovisning av arkiv. Genom Skatteverkets tjänster för informationsutbyte kan myndigheter bland annat hämta personuppgifter, rapportera felaktigheter i folkbokföringen och få offentliga uppgifter om företag. Informationsutbyte mellan myndigheter 2018-09-11 6 § En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.
Guldpriset idag i sverige

Informationsskyldighet myndighet lund kommun parkering
hur mycket skatt betalar jag
kontroll vattenavgång
blockader warmachine
udgangsforbud på engelsk

Lagen 2009:724 om nationella minoriteter och - Minoritet.se

I uppdraget ingår också informationsskyldighet, uppsökande och förebyggande arbete, uppföljning av beslut, överlämnande av uppdrag, ersättning till utförare. 4 Informationsskyldighet och sekretess myndighet inte skrivit ett utförligt meddelande om tilldelningsbeslut.

Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra

Enkätundersökningar visar också att åklagare och advokater anser att det finns brister gällande polisens kunskaper om informationen till brottsoffer. Underrättelse- och informationsskyldighet 10 § Myndigheter, kommuner och landsting som inom sina respektive an-svarsområden får information om ett misstänkt internationellt hot mot män-niskors hälsa skall omedelbart underrätta Socialstyrelsen om det misstänkta hotet. Informationsskyldighet. Information är en förutsättning för att patienten ska kunna utöva sitt självbestämmande och vara delaktig i sin egen vård. Information behövs också för att kunna ta ställning till om han eller hon vill ge sitt samtycke till den vård som erbjuds. Informationsskyldighet avseende ålder samt stödlinje; Reklamprislotterier; Spelinspektionens primära ansvarsområden: Informationsskyldighet om spel; Bonuserbjudanden; Sponsring; I överenskommelsen mellan de båda myndigheterna formaliseras också formerna för informationsutbyte och samråd.

Informationsskyldigheten gäller emittenter vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform. Marknadsplatsoperatör för den reglerade marknaden i Finland är Nasdaq Helsinki Oy (Helsingforsbörsen). 1 Här avses 3 myndigheter som ansökt om att bli undantagna från informationsskyldighet i enlighet med 14 § rättsinformationsförordningen (Arbetarskyddsstyrelsen, Kriminalvårdsstyrelsen och Luft- myndighet är öppenhet. Denna princip påverkar myndigheternas serviceskyldighet, interna rutiner, ärendehandläggning och myndighetsutövning mot enskilda. Alla myndigheter är enligt förvaltningslagen (FL) skyldiga att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. informationsskyldighet myndigheter emellan är tillämplig på såväl statliga som kommunala myndigheter samt på sådana med myndigheter jämställda organ som avses i 2 kap. 2-5 §§ OSL. Bestämmelsen kan även ses som en precisering av den allmänna samverkansskyldigheten som gäller enligt 6 § förvaltningslagen (1986:223).